Analisi matematica/Esempi di integrali generalizzati: differenze tra le versioni

#:::<math>\lim_{\delta\to 0} I(\delta)=\lim_{\delta\to 0}\int_{\delta}^{1}{1+x\over \sqrt[2]{x}}dx=\lim_{\delta\to 0}(2\sqrt[2]{x}+{2\over 3}\sqrt[2]{x^3})_{\delta}^{1}={8\over 3}</math>
#<math>\int\int_c {dx dy\over \sqrt[2]{x+y,}}</math>
#<math>\int _{a}^{\infty}</math>
#
#<math>\int_{\Omega}^{}</math>
#
 
[[Categoria:Analisi matematica I|esempi di integrali generalizzati]]