Differenze tra le versioni di "C sharp/Operatori"

|<code>a < b</code>||<code>a</code> ''è minore di'' <code>b</code>|| L'operatore <code><</code> lavora su valori interi. Restituisce ''true'' se <code>a</code> è minore di <code>b</code>, ''false'' negli altri casi.
|-
|<code>a > b</code>||<code>a<code> ''è maggiore di'' <code>b</code>|| L'operatore <code><></code> lavora su valori interi. Restituisce ''true'' se <code>a</code> è maggiore di <code>b</code>, ''false'' negli altri casi.
|-
|<code>a <= b</code>||<code>a</code> ''è minore o uguale a'' <code>b</code>||L'operatore <code><=</code> lavora su valori interi. Restituisce ''true'' se <code>a</code> è minore o uguale a <code>b</code>, ''false'' negli altri casi.
|-
|<code>a >= b</code>||<code>a</code> ''è maggiore o uguale a'' <code>b</code>||L'operatore <code><>=</code> lavora su valori interi. Restituisce ''true'' se <code>a</code> è maggiore o uguale a <code>b</code>, ''false'' negli altri casi.
|}
 
Utente anonimo